Ogólne warunki gwarancji

 1. Firma IMG SA (Gwarant) zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu przez okres 36 miesięcy, silnik ECOPWR i system amortyzacji MyFlex 20 lat, o ile odrębne warunki umowy/zamówienia nie stanowią inaczej.

 2. Okres gwarancji liczy się od daty instalacji wpisanej na karcie gwarancyjnej/protokole odbioru sprzętu.

 3. Gwarant zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad uniemożliwiających eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem ujawnionych w okresie objętym gwarancją z wyłączeniem punktu 7.

 4. Gwarant zapewnia 48 godzinny termin naprawy gwarancyjnej. Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.

 5. Użytkownik we własnym zakresie zobowiązany jest do dokonywania bieżącej konserwacji, czyszczenia i smarowania zgodnie z instruktażem instalatora, za pomocą środków zalecanych i zatwierdzonych przez IMG SA

 6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń i wywołanych nimi wad: m.in. uszkodzona labelka i klawiatura, przecięty pas (bieżnia), pęknięta obudowa lub pęknięty wyświetlacz LCD, zalanie cieczą, zanieczyszczenie sprzętu, pęknięte siodełko (rower)

 7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad wynikłych na skutek :
  - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją zainstalowania
  - niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji i przechowywania
  - stosowania zasilania niezgodnego z instrukcją
  - przeprowadzonych przez nie uprawnione osoby napraw, zmian konfiguracji lub podłączenia dodatkowych urządzeń i działania siły wyższej

 8. Gwarancja przestaje obowiązywać, gdy zostanie zmieniona pierwotna lokalizacja sprzętu przez nieuprawiony  (Nieautoryzowany przez IMG S.A.) serwis.
 9. We wszystkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Materiały eksploatacyjne podlegające naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji wyłączone są z gwarancji.

 11. Konserwacje takie jak m. in. przepalony bezpiecznik oraz regulacja pasa użytkownik powinien wykonywać we własnym zakresie. Nieuzasadnione wezwanie serwisu wiązać się będzie z obciążeniem klienta za dojazd.

Wygaśnięcie gwarancji

W razie wątpliwości co do wpływu sposobu wykonywania obowiązków Nabywcy w zakresie przestrzegania warunków technicznych wymienionych w instrukcji obsługi i niniejszej gwarancji na jej ważność, ustala się że gwarancja wygasa przed terminem w niej ustalonym, jeżeli nabywca:

 1. Zaniecha dokonywania niezbędnych czynności obsługowych wymienionych w „Programie opieki SportsArt” oraz w instrukcji obsługi.

 2. Odmówi udostępnienia urządzeń w celu zbadania stanu technicznego przez przedstawiciela Gwaranta w miejscu instalacji tych urządzeń.

 3. Zaniecha ujawnienia lub uniemożliwi usunięcie wad, usterek czy niesprawności, które mogą spowodować pogłębienie wady czy też doprowadzić do deprecjacji zespołów lub podzespołów urządzeń lun notorycznie nie będzie przestrzegał warunków prawidłowej eksploatacji urządzeń.

 4. Do czyszczenia i konserwacji urządzeń używał będzie innych środków niż zalecane przez IMG są (co doprowadzić może do szybszego zużycia poszczególnych elementów maszyny, powodować blaknięcie elementów plastikowych itd.).

 5. Do napraw urządzenia będzie używał nieoryginalnych części zamiennych a także w sytuacji kiedy napraw tych będzie dokonywał nieautoryzowany przez IMG S.A. Serwis.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania odnośnie naszej oferty zapraszamy do kontaktu z nami. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania szybko i wyczerpująco.

Proszę prawidłowo wypełnić formularz.

Dziękujemy za zgłoszenie.

Imię i nazwisko
Telefon
Adres email
Województwo
Wiadomość


Wyślij